காதல்

15 அவருக்கான காதல் கடிதங்கள்: நீங்கள் எவ்வளவு அக்கறை கொண்டுள்ளீர்கள் என்பதை அவருக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்