மை லிட்டில் போனி: நட்பு மேஜிக்

‘மை லிட்டில் போனி’ அதன் முதல் லெஸ்பியன் ஜோடியை அறிமுகப்படுத்துகிறது