இசை

மனைவி கேத்தரின் ஷெப்பர்டை திருமணம் செய்யும் போது எதிர்கொள்ளும் ‘சேதப்படுத்தும் மற்றும் அவமானகரமான’ பாகுபாடு குறித்த பிராந்தி கார்லைல் பேனாக்கள் உணர்ச்சிபூர்வமான செய்தி