ஜிம்மி கிம்மல் லைவ்!

ஜார்ஜ் குளூனி ஜிம்மி கிம்மலுக்கு கற்பிக்கிறார், ஒப்புக்கொண்ட பிறகு ஒரு ஃப்ளோபீயை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று அவர் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, அவர் தனது சொந்த முடியை பல ஆண்டுகளாக வெட்டுகிறார்