பொது

இது ஒரு சதுரமா அல்லது அது ஒரு வட்டமா? இல்லை, இது ஒரு அணில்.